Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás.

Obchodní podmínky ve formátu PDF jsou k dispozici zde.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

NETEX, spol. s r.o.

I.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín – Děčín VIII – Dolní Oldřichov, Na Hrázi 124/21, PSČ 405 02, IČ: 432 26 680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1130 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2.Pro dodávky a plnění prodávajícího jsou rozhodující výhradně níže uvedené VOP. Podmínky jsou nedílnou součástí nabídky, objednávky a kupní smlouvy a jsou přístupné na webových stránkách společnosti na adrese www.netex.cz.

3.Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

4.Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VOP stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP ovlivněn.

II.OBJEDNÁVKY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV

1.Nabídky jsou v platné v době výslovně uvedené v nabídce.

2.Technické parametry a jiné údaje uvedené v nabídkách, obchodních materiálech, katalogu výrobků nebo v e-shopu mají pouze informativní charakter a podléhají změnám vyplývajícím z konstrukčního a technologického vývoje vyráběných produktů.

3.Na základě poptávky potenciálního kupujícího vypracuje prodávající podle zadání (poptávky) kupujícího technickou a cenovou nabídku (dále jen „návrh kupní smlouvy“), která je ve smyslu ust. § 1731 NOZ a násl. návrhem na uzavření kupní smlouvy. Poptávka kupujícím může být učiněna telefonicky, faxem, elektronicky či písemně.

4.Poptávka kupujícího musí obsahovat:

a)identifikaci kupujícího (název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČ, DIČ, kontaktní údaje – telefon, e-mail, fax),

b)specifikaci (druh) a množství poptávaného zboží.

5.V případě, že poptávka kupujícího nebude obsahovat některé z údajů uvedených pod bodem 4., kontaktuje prodávající kupujícího za účelem doplnění údajů potřebných pro sestavení nabídky.

NETEX, spol. s r.o.

Na Hrázi 124/21

www.netex.cz

IČO: 43226680

Děčín VIII – Dolní Oldřichov

DIČ: CZ43226680

405 02 Děčín

+420 412 544 155

1

6.Návrh kupní smlouvy bude obsahovat technickou specifikaci dodávaného zboží, jeho množství, návrh ceny zboží a údaj o předpokládané dodací lhůtě, která je v dané době garantována.

7.K uzavření smlouvy na dodávku zboží mezi prodávajícím a kupujícím dochází okamžikem, kdy kupující potvrdí bez výhrad návrh kupní smlouvy prodávajícímu ve smyslu § 1725, § 1740, § 1751, § 1756 a násl. doručením objednávky prodávajícímu, ve které je uveden přesný odkaz na identifikaci nabídky (návrhu kupní smlouvy) prodávajícího číslem a datem vystavení nebo je k objednávce konkrétní návrh kupní smlouvy přiložen. Tím je specifikován rozsah dodávky zboží.

8.V případě, že objednávka kupujícího obsahuje výhrady či odchylky od nabídky zaslané mu prodávajícím, zašle prodávající pozměněný návrh kupní smlouvy reflektující požadované změny. Pozměněný návrh kupní smlouvy se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího.

9.O uzavření smlouvy doručením objednávky je kupující informován prodávajícím odesláním Potvrzení objednávky spolu se zálohovou fakturou, pokud bude částečná dřívější úhrada kupní ceny požadována. Odesláním Potvrzení objednávky je prodávajícím zahájena výroba tak, aby mohl být dodržen požadovaný termín dodání.

10.Prodávající informuje kupujícího o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalituproduktu nebo jeho zamýšlené použití.

11.Prodávající neodpovídá za neshody věcné nebo obsahové v zákazníkem dodaném a schváleném zadání (objednávce), pokud na ně zákazník písemně neupozornil a nežádal jejich odstranění, nebo v případech, kdy prodávající kupujícího na neshody upozornil a zákazník přesto trval na jejich dodržení, stejně jako nemohl-li prodávající tuto neshodu zjistit. Pokud bude těmito vlivy snížena kvalita zadání a následně kvalita výsledného zboží, nebude tato skutečnost posuzována jako vada (nekvalitní plnění) zaviněná prodávajícím.

12.Dodávané zboží bude zhotoveno a dodáno v kvalitě odpovídající možnostem příslušné výrobní technologie a objednávkou potvrzených parametrů.

13.Prodávající má právo nepřijmout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně nesplnil své smluvní závazky.

14.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III.ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNA OBJEDNÁVKY

1.Kupující bere na vědomí, že předmětem sjednané kupní smlouvy je specifické zboží, nikoliv zboží běžně použitelné, a proto v případě úplného nebo částečného zrušení smlouvy ze strany kupujícího, vznikne prodávajícímu škoda ve výši odpovídající ceně předmětu koupě a ušlého zisku a případně dalších nákladů. Kupující se zavazuje veškeré tyto škody uhradit v plné výši.

2.Změní-li kupující ze své vůle předmět objednávky po uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo na úhradu vzniklých nákladů a dalších prokazatelných škod vzniklých s touto změnou. Výše nákladů a škod určí prodávající dle stavu rozpracovanosti předmětu smlouvy.

NETEX, spol. s r.o.

Na Hrázi 124/21

www.netex.cz

IČO: 43226680

Děčín VIII – Dolní Oldřichov

DIČ: CZ43226680

405 02 Děčín

+420 412 544 155

2

IV.CENA, SPLATNOST CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Cenová nabídka obsahuje návrh ceny za dodání zboží a je pro kupujícího i prodávajícího závazná okamžikem uzavření kupní smlouvy.

2.Cenová nabídka obsahuje kupní cenu bez zahrnutých nákladů na dopravu, pokud není cenovou nabídkou stanoveno jinak.

3.K ceně zboží je připočtena platná sazba DPH. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu i cenu obalů ve výši obvyklé a cenu dopravy ve skutečné výši za předpokladu, že tuto dopravu zajišťuje prodávající.

4.Zboží z e-shopu je po potvrzení objednávky prodávajícím expedováno za ceny v něm uvedené, popř. smluvené v den potvrzení, pokud není dohodnuto jinak.

5.Splatnost kupní ceny činí 17 dnů od vystavení daňového dokladu, pokud není smluveno jinak. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti.

6.V případě, že kupní cena zboží nepřesáhne částku 250,- Kč bez DPH, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu administrativní poplatek v částce 100,- Kč bez DPH. Administrativní poplatek představuje paušálně náklady prodávajícího na přijetí, zpracování a vyřízení objednávky. Administrativní poplatek bude vždy zahrnut v cenové nabídce prodávajícího; jinak není prodávající oprávněn jej připočíst k ceně zboží.

7.Pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením sjednané zálohy, je prodávající oprávněn vyúčtovat zbytek kupní ceny a objednané zboží expedovat až po úplném zaplacení celkové kupní ceny.

8.Platba je považována za provedenou připsáním na účet prodávajícího nebo přijetím hotovosti.

9.Kupující není oprávněn zadržovat platby a vázat je na jiné podmínky nebo požadavky vůči prodávajícímu. Jednostranný zápočet pohledávek bez předchozího ujednání je nepřípustný.

V.DODACÍ PODMÍNKY

1.Předpokládaná dodací lhůta je specifikována v nabídce prodávajícího. Konkrétní datum dodání je upřesněno v potvrzení objednávky, vystaveném prodávajícím. Za datum dodání se považuje den, kdy je zboží připraveno k předání kupujícímu nebo dopravci v místě sídla prodávajícího.

2.Termín dodání nezahrnuje dobu dopravy zboží kupujícímu. Termín dodání zboží je pro prodávajícího závazný za předpokladu, že nedošlo k dodatečným požadavkům ze strany kupujícího na změny ve výrobě zboží, byly uhrazeny veškeré finanční závazky kupujícího vůči prodávajícímu a kupující nemá vůči prodávajícímu žádné závazky po lhůtě splatnosti. V případě nedodržení těchto podmínek má prodávající právo jednostranně změnit původně dohodnutý termín dodání a případně může jednostranně vypovědět plnění části nebo celé smlouvy.

NETEX, spol. s r.o.

Na Hrázi 124/21

www.netex.cz

IČO: 43226680

Děčín VIII – Dolní Oldřichov

DIČ: CZ43226680

405 02 Děčín

+420 412 544 155

3

3.V případě, že prodávající nebude moci z objektivních důvodů, které nebude moci ovlivnit (tzv. „vyšší moc“) splnit své závazky přímo či nepřímo, informuje o tom neprodleně kupujícího a dohodne se na dalším postupu. Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. Jakékoli požadavky na náhradu škody z titulu prodloužení termínu plnění jsou vyloučeny.

4.Prodávající si vyhrazuje právo pozdržet dodávku zboží v případě, že nebude kupujícím uhrazena v dohodnutém termínu zálohová platba a/nebo nebudou uhrazeny všechny nedoplatky z předchozích dodávek vyplývajících ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.

5.V případě, že si kupující zajišťuje dopravu sám, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Dodání zboží se pak uskutečňuje předáním dopravci kupujícího, kdy tímto předáním přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího. Má se za to, že v takovém případě je prodávajícím splněn termín dodání oznámením kupujícímu o možnosti odběru zboží.

6.Pokud prodávající výslovně v objednávce neuvede, že zajistí dopravu sám či zboží odebere přímo v provozovně prodávajícího, je prodávající oprávněn zajistit dopravu objednaného zboží na náklady zákazníka. Pokud kupujícím není uvedena adresa dodání, má se za to, že zboží má být dodáno do sídla kupujícího.

7.Kupující je povinen dodané zboží při převzetí zkontrolovat, při zjištění neshody ihned uvědomit kupujícího a zaslat písemné oznámení o zjištěné neshodě za účelem uplatnění reklamace.

8.Kupující je povinen zboží převzít. V případě, že kupující neoprávněně odmítne zboží převzít nebo neposkytne dostatečnou součinnost k převzetí zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu souvisejících nákladů.

9.Prodávající je oprávněn odeslat kupujícímu smluvené zboží ve sjednaném čase, buď jednorázově, nebo v tzv. dílčích dodávkách.

10.Prodávající je povinen zabalit zboží pro přepravu způsobem obvyklým k uchování a ochraně zboží.

11.Dodané zboží je specifikováno v přiloženém dodacím listu. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů a dodací list potvrdit podpisem.

12.Prodávající vystaví daňový doklad, který předá kupujícímu v čase doručení zboží, popř. jej vystaví elektronicky, faxem nebo poštou.

13.Případné chybné údaje na daňovém dokladu je kupující povinen reklamovat písemnou formou, kde uvede nesrovnalosti. Je-li tato reklamace oprávněná, prodávající vzniklý nedostatek obratem odstraní a kupujícímu doručí nový daňový doklad. Vytknutí nesrovnalostí v daňovém dokladu musí být učiněno kupujícím bezodkladně; jinak nemůže být k takové reklamaci přihlíženo.

VI. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1.Kupující je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží.

2.Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávající bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

NETEX, spol. s r.o.

Na Hrázi 124/21

www.netex.cz

IČO: 43226680

Děčín VIII – Dolní Oldřichov

DIČ: CZ43226680

405 02 Děčín

+420 412 544 155

4

3.Na předměty dlouhodobé spotřeby, jsou-li používány v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny, je poskytována záruka 6 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.Záruka na výrobky a součástky podléhající běžnému opotřebení provozem se neposkytuje.

5.Kupující poskytne přiměřenou součinnost pro splnění záručních povinností prodávajícího. Pokud tak neučiní, je prodávající zproštěn záručních závazků.

VII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

2.Prodávající odpovídá za případné škody vzniklé z jeho činností do jeho skutečné výše, maximálně však do částky hodnoty nedodaného či vadně dodaného zboží.

3.Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

4.Kupující souhlasí s tím, že veškeré obchodní korespondence může probíhat elektronicky emailem.

5.Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedené v kupní smlouvě nebo VOP se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

6.Tyto VOP zveřejněné na webových stránkách www.netex.cz nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.04.2015.

NETEX, spol. s r.o.

Na Hrázi 124/21

www.netex.cz

IČO: 43226680

Děčín VIII – Dolní Oldřichov

DIČ: CZ43226680

405 02 Děčín

+420 412 544 155

5